Privacy Verklaring Curious Kids

Curious Kids is een kinderdagverblijf met meerdere vestigingen in Amsterdam, waar dagelijks kinderen worden opgevangen in de leeftijdscategorie 0-13 jaar. Wanneer ouders kiezen voor de kinderopvang van Curious Kids worden er persoonsgegevens van zowel ouders als kinderen verzameld en verwerkt door Curious Kids. Curious Kids vindt het belangrijk om zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan. Dit betekent dat Curious Kids deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelt en dat Curious Kids zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Verordening”) die op het verwerken van persoonsgegevens van toepassing is.

Curious Kids kan deze privacy verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Via de hyperlink privacy verklaring onderaan de website van Curious Kids kunt u altijd de laatste toepasselijke versie inzien. Indien u behoefte heeft aan meer informatie over het privacy beleid van Curious Kids is het mogelijk om het externe privacy beleid van Curious Kids op te vragen bij het privacy team van Curious Kids. Dit kunt u doen door een email te sturen naar privacy@curiouskids.nl. Het externe privacy beleid van Curious Kids gaat dieper in op de privacy issues.

Deze privacy verklaring beschrijft in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens verwerkt worden en wat uw rechten dienaangaande zijn.

Doel en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

Ouders en kinderen

Wij verwerken de persoonsgegevens van ouders en kinderen om de zorg voor de kinderen doeltreffend, veilig en verantwoord te kunnen verlenen. Er zijn persoonsgegevens nodig om de plaatsingsovereenkomst tot stand te brengen zoals o.a. voor- en achternamen van kinderen en ouders, woonadres en rekeninggegevens van de ouder(s). Bij het ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst en tijdens of na het intakegesprek, verzamelen we alleen die persoonsgegevens die direct betrekking hebben op de zorg van de kinderen en de plaatsingsovereenkomst tussen ouders en Curious Kids.
In de meeste gevallen worden de persoonsgegevens direct door ouders aan Curious Kids verstrekt, maar wanneer de plaatsing via een instantie is aangemeld bij Curious Kids (bijvoorbeeld via Sociaal Medische Indicatie) kunnen enkele persoonsgegevens met deze partij worden gecommuniceerd. Dit betreft gegevens die betrekking hebben op de plaatsingsovereenkomst, zoals naam, woonadres, geboortedatum en specifieke plaatsingsgegevens zoals aantal uren opvang en startdatum. De gegevens die met de plaatsingsinstantie worden gedeeld gaan nooit over de ontwikkeling en/of inhoudelijke zorg voor een kind.

Gegevens achterwacht

Om de zorg goed, veilig en verantwoord te kunnen laten verlopen is het van belang dat wij naast de gegevens van ouders ook de gegevens van twee extra contactpersonen (achterwacht) hebben. Deze gegevens worden alleen gebruikt als de ouders van het kind niet bereikbaar zijn of zich een dringende (nood) situatie voordoet. Van een achterwacht leggen we alleen de bereikbaarheidsgegevens en de relatie met het kind/ouders vast.

Inschrijvingen via website

Wanneer geïnteresseerden een aanmeldformulier of aanvraag rondleiding formulier invullen op de website van Curious Kids verzamelen wij de naam (ouders en kind), adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, (verwachte) geboortedatum en plaatsingsvoorkeuren (zoals startdatum, soort groep, gewenste opvangdagen, etc). We gebruiken deze gegevens om telefonisch of per email contact op te nemen met ouders en zo mogelijk een aanbod voor plaatsing te doen. Wanneer er nog geen aanbod mogelijk is worden deze gegevens gebruikt om ouders op onze wachtlijst te plaatsen.

Bewaren van persoonsgegevens

Curious Kids bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld noodzakelijk is. Echter, in die gevallen waarin op grond van wet- en regelgeving het vereist is dat de persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden zal Curious Kids deze gegevens gedurende deze termijn bewaren. Dit is onder meer van toepassing bij de GGD inspectie (terugkijken naar planningen) en bij de belastingdienst (controle kinderopvang toeslag). Voor meer informatie zie het externe privacy beleid van Curious Kids.

Ouders en kinderen

Bij de gegevens van ouders en kinderen wordt een onderscheid gemaakt in persoonsgegevens die worden gebruikt voor de dagelijkse zorg en gegevens die worden gebruikt voor de administratie. De gegevens die voor de zorg van de kinderen nodig zijn op de kinderdagverblijf locatie van het geplaatste kind worden binnen 3 maanden na uitschrijving verwijderd, het gaat hier bijvoorbeeld om het intakeformulier en ontwikkelingsverslagen, alsmede de contactgegevens van de ouders in de groepstelefoon etc. De gegevens die door het hoofdkantoor van Curious Kids worden gebruikt voor de administratie zoals naam, adres, emailadres, telefoonnummer, details van de plaatsing en betalingen door ouders worden 7 jaar bewaard door Curious Kids. Dit komt voort uit een wettelijke verplichting.

Gegevens achterwacht

De gegevens van de achterwacht worden maximaal 3 maanden na uitschrijving van het kind verwijderd. Wanneer de achterwacht zich bij Curious Kids meldt en de toestemming voor het opslaan van zijn/haar gegevens intrekt zullen wij de verwerking van de gegevens direct staken. Dit betekent dat de achterwacht dan niet langer bij ons bekend is als contactpersoon .Verzoeken hiervoor kunnen worden gecommuniceerd naar: privacy@curiouskids.nl.

Inschrijvingen via website

Wanneer geïnteresseerden een aanmeldformulier of rondleiding formulier op de website van Curious Kids hebben ingevuld wordt telefonisch of via email contact opgenomen. Zodra ouders bij ons kenbaar maken dat ze geen gebruik willen maken van een plek bij Curious Kids (ook niet in de toekomst) zullen we de gegevens binnen 1 maand verwijderen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Curious Kids schakelt bij de verwerking van de persoonsgegevens ook derden in. In dat geval worden de persoonsgegevens in opdracht van Curious Kids door de leverancier verwerkt. De leverancier heet in dit geval een ‘verwerker’. Curious Kids heeft afspraken met haar leveranciers gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken zijn opgenomen in een verwerkingsovereenkomst en zorgen ervoor dat de verwerker net zo secuur met de persoonsgegevens omgaat als Curious Kids.

De verwerkers van Curious Kids zijn: Kidsadmin (administratie ouder- en kind gegevens en facturering), Finshare (personeelsadministratie), Webprint (fotoverwerking), KDV online (website Curious Kids), Veilig Gevoel (opslaan beeldmateriaal camera’s).
Wanneer een kind 4 jaar is geworden en doorstroomt naar de basisschool in Nederland is Curious Kids volgens de Wet Kinderopvang verplicht om een actieve overdracht te schrijven over de ontwikkeling van het kind. Curious Kids overhandigt aan ouders een overdrachtsformulier waarop de ontwikkeling van het kind beschreven staat. Ouders ondertekenen hiervoor een ontvangstformulier. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om de overdracht door te geven aan de toekomstige school van het kind.

Op grond van wet- en regelgeving is Curious Kids verplicht om persoonsgegevens van plaatsingen door te geven aan bijvoorbeeld overheidsorganisaties. Hierbij valt te denken aan de Belastingdienst (voor een controle op uitbetaalde kinderopvangtoeslag aan ouders) of de GGD Amsterdam, afdeling inspectie kinderopvang (voor het opvragen van gegevens i.v.m. de inspectie). Dit zijn gegevens van administratieve aard en Curious Kids geeft altijd de minimale hoeveelheid gegevens door, die in relatie staan met de informatie waar externe partijen recht op hebben. Curious Kids zal nooit medische gegevens van kinderen of andere inhoudelijke gegevens over het welzijn van kinderen delen met derden, tenzij hier door ouders uitdrukkelijk toestemming voor gegeven wordt, bijvoorbeeld bij overplaatsing naar een medisch kinderdagverblijf.

Curious Kids geeft in geen geval persoonsgegevens door aan ontvangers buiten de Europese Unie.

Beveiliging van persoonsgegevens

Curious Kids doet er alles aan om de privacy van ouders en kinderen te waarborgen. Uiteraard houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Alle medewerkers van Curious Kids en eventuele externe medewerkers die door Curious Kids zijn ingehuurd hebben een geheimhoudingsplicht die geldt voor alle persoonsgegevens die Curious Kids verwerkt. Er zijn verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen met state of the art beveiligingssystemen. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en dienen onze medewerkers zich aan vastgestelde procedures en gedragsregels te houden.

De papieren versie van documenten waar persoonsgegevens op vermeld staan worden beveiligd bewaard in kasten met sloten. Dit geldt zowel voor documenten die op kantoor aanwezig zijn als op de locaties van de kinderdagverblijven. Wanneer deze documenten gebruikt worden en dus tijdelijk niet beveiligd opgeslagen zijn, worden de documenten te allen tijde door de geautoriseerde medewerker bewaakt.

Rechten van betrokkenen ten aanzien van persoonsgegevens

Wanneer ouders informatie willen over de persoonsgegevens die Curious Kids heeft verzameld kan hiervoor een aanvraag gedaan worden.
Alle betrokkenen hebben een aantal rechten met betrekking tot het opvragen van hun eigen persoonsgegevens en die van hun kinderen:
• Recht op inzage in door ons vastgelegde gegevens
• Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens
• Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens
• Recht om vergeten te worden
• Recht op het overdragen van gegevens

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is. Een verzoek tot inzage of correctie kan worden ingediend via een email naar privacy@curiouskids.nl
Ook bij het recht op bezwaar, recht om vergeten te worden of het recht op het overdragen van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met privacy@curiouskids.nl.

Wanneer een betrokkene een klacht wil indienen omtrent de verzameling of verwerking van de persoonsgegevens kunnen betrokkenen contact opnemen met de directie van Curious Kids via: privacy@curiouskids.nl. Tevens kan de betrokkene een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374 2509 AJ Den Haag

Of via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Toestemming

Curious Kids vraagt ouders expliciet om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (fotografie) tijdens de opvang. Curious Kids gebruikt de foto’s voor communicatie naar alle ouders gedurende de opvang. Ook is het mogelijk om toestemming te geven voor het gebruik van foto’s op o.a. de website en social media van Curious Kids. Wanneer ouders expliciet voorafgaande toestemming geven voor het gebruik van foto’s moeten zij actief een box aanvinken en onder het betreffende intakeformulier moet een handtekening geplaatst worden.

Wanneer we een aanvraag krijgen van een derde partij om persoonsgegevens te delen dan zullen wij ouders hier altijd vooraf over informeren. Wanneer Curious Kids niet wettelijk verplicht is om persoonsgegevens te delen kunnen ouders hiervoor toestemming geven of weigeren, zoals bijvoorbeeld voor een overdracht naar een medisch kinderdagverblijf. Wanneer Curious Kids wel wettelijk verplicht is om informatie te geven, dan melden wij dit alleen aan ouders.

Soort verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Curious Kids zijn opgenomen in het zo genaamde verwerkingsregister. Een verwerkingsregister is een opsomming van de belangrijkste informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens binnen Curious Kids. Het register van verwerkingsactiviteiten is een verplichting vanuit de Verordening. Het verwerkingsregister mag door ouders worden ingezien en is op te vragen via privacy@curiouskids.nl.

Profilering

Curious Kids verwerkt geen persoonsgegevens op basis waarvan een geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt die voor u gevolgen heeft.

Cookies

Curious Kids maakt gebruik van cookies tijdens een bezoek op de website. Een cookie is een klein tekst bestand dat op de computer wordt opgeslagen als de Curious Kids website wordt bezocht. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Ook zijn cookies niet schadelijk voor een computer. Wel bevatten deze cookies informatie over het bezoek aan de website of over het gebruik van sociale media op deze website.

Gebruik van beelden bij Curious Kids

Camera beleid
Curious Kids maakt op alle locaties waar kinderen opgevangen worden gebruik van cameratoezicht in de groepsruimte. De camera’s hangen daar zodat er altijd een lid van het management team mee kan kijken wanneer er een pedagogisch medewerker alleen op de groep aanwezig is. Het mee kunnen kijken of luisteren wanneer er iemand alleen aanwezig is en met kinderen werkt is een verplichting vanuit de wet kinderopvang. Deze verplichting is bekend als het zogenaamde 4-ogen principe en door de camera’s gedurende de hele dag beelden te laten opnemen voldoet Curious Kids aan deze wetgeving. Het gaat hierbij dus om controle op het handelen van de pedagogisch medewerkers. Om deze handelingen te kunnen volgen worden er vanzelfsprekend ook beelden gemaakt van alle ouders en kinderen die de groep betreden. Bij het tekenen van de plaatsingsovereenkomst gaan ouders akkoord met het camera beleid van Curious Kids.

De beelden worden gebruikt om de handelingen van de pedagogisch medewerkers te kunnen volgen en dus niet om kinderen te volgen. De beelden worden bewaard in een beveiligde omgeving van een gespecialiseerd bedrijf (Veilig Gevoel) en de beelden worden na 7 dagen automatisch vernietigd. De afspraken over de gegevensbescherming die Curious Kids met een Veilig Gevoel heeft gemaakt zijn vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst.

Curious Kids/Veilig Gevoel deelt de beelden nooit met derden, tenzij sprake is van een strafbaar feit. In dat geval kunnen de beelden bewaard worden tot dit afgehandeld is. In het laatste geval zal de politie mogelijk toegang vragen tot de beelden.

In het kader van de Verordening worden de beelden gebruikt om het handelen van de pedagogisch medewerkers te volgen. De beelden kunnen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Dit betekent dat ouders en pedagogisch medewerkers de beelden niet kunnen inzien voor evaluatie doeleinden. Ook het functioneren van de pedagogisch medewerkers kan niet beoordeeld worden op grond van de opgenomen beelden.

Fotografie
Op alle groepen van Curious Kids is een groepstelefoon aanwezig waarmee optioneel foto’s gemaakt kunnen worden van kinderen. Hiervoor wordt tijdens het intakegesprek aan ouders toestemming gevraagd. Ouders kunnen op het intakeformulier aangeven of ze wel of niet gebruik willen maken van de mogelijkheid om foto’s te ontvangen via de whatsapp en of ze toestemming geven voor het gebruik van foto beelden op de website of social media accounts van Curious kids. U kunt uw voorkeuren rondom fotografie te allen tijde wijzigen.

Voor meer informatie over het gebruik van beeldmateriaal bij Curious Kids verwijzen wij naar het externe privacy beleid van Curious Kids.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor de verwerkingen van gegevens behorend bij hun werkzaamheden zijn met het team van Curious Kids duidelijke afspraken gemaakt. Er is minimale toegang tot de documenten zodat alleen de direct betrokken medewerkers inzage hebben. Deze bevoegdheden zijn opgenomen in een intern autorisatieschema. Binnen Curious Kids is de directie aangewezen als privacy team. Het privacy team is te bereiken via privacy@curiouskids.nl.
De volgende rechtspersonen zijn verwerkingsverantwoordelijk voor de gegevensbescherming bij Curious Kids:
– Curious Kids B.V. (locatie Cornelis Trooststraat 79, Ceintuurbaan 214, Ceintuurbaan 216)
– Curious Kids Rustenburgerstraat B.V.
– Curious Kids van Ostadestraat B.V. (van Ostadestraat 13, 17)
– Curious Kids Churchilllaan B.V.
– Curious Kids Cornelis Trooststraat B.V.
– Curious Kids Baarsjes B.V.
– Curious Kids van Woustraat B.V. (Van Woustraat 217, 225, 227)
– Curious Kids Uiterwaardenstraat B.V.
– Curious Kids Zuid B.V.
– Pomydo B.V.

Privacy Team

Bij Curious Kids vinden wij de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk en daarvoor hebben wij een privacy team opgesteld. Dit privacy team kunt u ten alle tijden bereiken via privacy@curiouskids.nl.

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 9 april 2020.