Wet op kinderdagverblijven

De Wet in het kort

Vanaf 1 januari 2005 is er een wet voor de kinderopvang. De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk krijgen.

Wie betaalt er voor kinderopvang?

De Wet kinderopvang regelt de financiering van de opvangkosten. In deze wet sluiten de ouders zelf een overeenkomst met het kinderdagverblijf.

De rijksoverheid deelt in de kosten voor de kinderopvang. Ouders vragen deze tegemoetkoming zelf aan. De Belastingdienst voert de regeling uit en stort de bijdrage in maandelijkse termijnen op uw rekening. In de Wet kinderopvang maken werkgevers en ouders zelf afspraken over de hoogte van de werkgeversbijdrage voor de kosten van kinderopvang. Beide werkgevers mogen samen maximaal een derde van de kinderopvangkosten belastingvrij vergoeden. Ouders ontvangen zelf de bijdrage.

Hoe regelt de met kwaliteit?

Met de Wet kinderopvang regelt de overheid ook de kwaliteit van de kinderopvang. In de wet zijn basiskwaliteitseisen geformuleerd waaraan de kinderopvang moet voldoen. De wet verplicht het kinderdagverblijf te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Ook zijn zij verplicht ouders te informeren over het gevoerde beleid. Elk kinderdagverblijf is verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie adviseert over tal van zaken zoals bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van veiligheid, openingstijden en de prijs.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD voert daarom regelmatige inspecties uit. Kinderdagverblijven die aan alle eisen voldoen, worden in een landelijk register kinderopvang opgenomen. Ouders hebben alleen recht op een tegemoetkoming van de overheid als het kinderdagverblijf waar zij gebruik van maken bij het landelijk register kinderopvang is geregistreerd. Ook de werkgever kan om een bewijs van registratie vragen.

Kinderdagverblijf Curious Kids Cornelis Trooststraat 79 is per 1 Juli 2010 geregistreerd in het landelijk register kinderopvang. Ouders aangesloten bij ons kinderdagverblijf kunnen dan ook aanspraak maken op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Per 1 augustus 2011 is kinderdagverblijf Curious Kids Ceintuurbaan 216 BG geregistreerd in het landelijk register kinderopvang. Per 1 april 2012 is het kinderdagverblijf aan de ceintuurbaan 214 BG geregistreerd in het landelijk register kinderopvang. Op de kinderdagverblijven ligt het bewijs van registratie ter inzage. Ook kan er bij ons een exemplaar worden aangevraagd voor bijvoorbeeld de werkgever.

Voor meer informatie over de wet kinderopvang verwijzen wij u naar:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/geldigheidsdatum_29-04-2010

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN RONDLEIDING AANVRAGEN